Dr Bogdan Tchórz (Politechnika Gdańska): cykl konferencji pod hasłem „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii” dla niektórych uczestników jest zupełną nowością, ale z moich obserwacji wynika, że część z państwa ma już jakieś rozeznanie w tej materii. Widzę także, że poznawanie narzędzi i ich praktycznych zastosowań rodzi chęć wprowadzania ich do własnej działalności gospodarczej. Nie ma bowiem znaczenia, że konferencje dotyczą branży maszynowej, odpowiednie praktyki czy narzędzia, w całości, części lub po pewnym zmodyfikowaniu, mogą być stosowane w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADr Zygmunt Mietlewski (Akademia Morska w Gdyni): potoczna wiedza na temat społecznej odpowiedzialności biznesu jest w społeczeństwie, także wśród przedsiębiorców i urzędników, znikoma i niekonkretna. Opiera się raczej na przeczuciach, niż na rzetelnej wiedzy. Odbierana jest jako niemierzalna i często wąsko utożsamiana z zagadnieniami ochrony środowiska. Szczególnie administracja publiczna uważa, że uregulowania w tej dziedzinie absolutnie jej nie dotyczą. Termin pojawia się czasami przy promocji gospodarczej, zwykle na poziomie samorządów wojewódzkich, które realizują programy z wykorzystaniem funduszy europejskich, skierowanych także do przedsiębiorców.

– Dr Bogdan Tchórz: w samorządach na mocy przepisów ocena pracownika odbywa się co dwa lata, jednak robi to wyłącznie bezpośredni przełożony. Nie ma jednak sankcji za niedokonanie takiej oceny. Nie spotykamy także przypadków, że źle oceniony pracownik traci pracę. Samorządowcy sami to przyznają. Dlatego warto, aby korzystali oni z narzędzia CSR – wieloźródłowej oceny pracownika. W przedsiębiorstwach to narzędzie jest stosowane, a także wynagrodzenie oparte o taką ocenę, bo przekłada się to na bardziej obiektywną ocenę zatrudnionych i jasny system płac w firmie, co jest skutecznym elementem motywacyjnym. A to z kolei skutkuje większym zaangażowaniem pracowników, większymi zyskami firmy i zadowoleniem klientów. Inne dobre praktyki, przedstawiane podczas konferencji, takie jak krzywa roszczeniowa, idealny pracownik i idealny pracodawca, pomagają wyjaśnić pracodawcom istotę częstych nieporozumień z pracownikami czy wręcz pierwotnego konfliktu między pracodawcą a pracownikiem.

– Uczestnicy: ale dlaczego poszczególne źródła w ocenie pracownika ważą inaczej? Dlaczego samoocena waży najmniej? Gdzie wobec tego jest miejsce na satysfakcję zawodową?

– Dr Bogdan Tchórz: dyskusja o wadze ocen jest zawsze burzliwa, na początku zawsze zdania są podzielone, w miarę dyskusji dochodzimy do uśrednionych ocen i ich wag.

– Uczestnicy: a dobór kryteriów do tych ocen?

Propozycje uczestników: innowacyjność i pomysłowość, czy jestem pracownikiem dobrym, wydajnym, czy jestem zaangażowany w pracę, czy przestrzegam higieny osobistej, wreszcie – czy moje stanowisko w firmie jest potrzebne.

Uczestniczka: – koleżanka pracująca przy taśmie produkcyjnej wychodzi do toalety w czasie, kiedy nie ma przerwy i spotyka szefa. Taka sytuacja w moim zakładzie pracy kończy się przynajmniej upomnieniem. W starzejącym się społeczeństwie i przedłużonym do 67 roku życia okresie zatrudnienia powinniśmy zapewniać odpowiednie warunki pracy i uwzględniać te zasady w CSR.

Łukasz Różankowski (Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji): niezwykle ważne jest także nowatorskie podejście do zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie wyjaśniane są nie tylko zasady fizycznego zabezpieczenia pracowników, ale także aspekty psychiczne, które także mogą się przekładać na zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Tu szczególnie cenionym narzędziem przez uczestników konferencji jest skrzynka „Innowacje w bhp”, do której pracownicy w formie pisemnej zgłaszają zauważane przez siebie zagrożenia na stanowisku pracy oraz propozycje ich zneutralizowania, co ma przeciwdziałać wypadkom przy pracy i zmniejszeniu ryzyka chorób zawodowych.

Jarosław Borkowski – Asystent Kierownika Projektu, Region Warmińsko-Mazurski NSZZ” Solidarność”:

Jak oceniasz, jako działacz związkowy z długoletnim doświadczeniem, dobre praktyki CSR wypracowane w trakcie projektu przez przedstawicieli pracodawców i pracowników?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrzez prawie pół roku brałem udział w pracach grup roboczych, w trakcie których wypracowano kilka dobrych praktyk CSR. Ciekawe jest to, że pracowali nad nimi zarówno pracodawcy, jak i działacze związkowi ze wszystkich reprezentatywnych central związkowych. Można to uznać za praktyczną realizację idei dialogu społecznego. Moim zdaniem taki sposób pracy może w przyszłości ułatwić wdrożenie tych praktyk w zakładach pracy. Przedsiębiorcy większość ze swoich działań w firmach prowadzą pod kątem zysku, dlatego też za najciekawszą dobrą praktykę CSR uważam Kalkulator CSR. Jest to matematyczny model, pozwalający na konkretne obliczenie korzyści ekonomicznych wynikających z wdrażania w przedsiębiorstwach działań prospołecznych.

Ewa Domeracka – Moderator kampanii upowszechniającej

Kategoria: CSR