ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL.08.01.03/2013 o wartości powyżej 14.000 €

dotyczące zadania p.n.

Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni otwartych promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność”, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni otwartych promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim. Zamówienie jest realizowane w ramach:

 

Tytuł projektu: „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”,

Numer umowy: UDA.POKL.08.01.03-28-009/11-00

Poddziałanie: 8.1.3 POKL Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 15 lipca 2013 r.

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

 

Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność”

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

tel/fax: 89 521 39 58

e-mail: biuro@www.partnerstwo.net

www.partnerstwo.net

NIP: 739-02-07-639 REGON: 510560543

 

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się do nie podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze. Wszystkie karty ofert powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez osobę (osoby) składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być naniesione w czytelny sposób oraz parafowane.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z póź. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania – zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowanie „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.

W przeciwnym razie cała oferta zostanie uznana za jawną.

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres: Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność”, ul. Głowackiego 28, 10- 448 Olsztyn lub osobiście pod podanym powyżej adresem, w sekretariacie lub drogą elektroniczną (biuro@www.partnerstwo.net)

 w terminie do dnia 18 września 2013 roku godzina 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie formatu A-4 zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej napisem:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL.08.01.03/2013 o wartości powyżej 14.000 €

dotyczące zadania p.n.

Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni otwartych promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim.

nie otwierać przed dniem 18 września 2013 roku, godzina 12.00

 

Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 10 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2013 r. o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego (pokój 212).

 

5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 

Jarosław Borkowski – Tel: 89 521 39 58; e-mail: biuro@www.partnerstwo.net

 

Pytania dotyczące postępowania można kierować wyłącznie pisemnie, drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mailowy w terminie do dnia 15 września 2013 r., godzina 12.00.

Zamawiający, bez ujawnienia źródła zapytania, zawiadomi Wykonawców, którym wysłał

zapytania ofertowe o pytaniach i odpowiedziach, w tym o zmianie treści zapytania ofertowego oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania przed upływem terminu składania ofert.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i

Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie, drogą elektroniczną.

UWAGA:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego

dokumentu.

Złożenie oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

 

6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni otwartych promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim.

CPV: 80590000-6Usługi seminaryjne; 80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9Usługi szkoleniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. Realizacja zamówienia obejmuje cały okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania

umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

2. Planowanym terminem zakończenia realizacji umowy jest 01.12 2013 r.

3. Termin płatności: do 14 dni od dnia otrzymania ostatniej faktury.

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, jako podmiot powiązany.

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

W ofercie wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że Zarząd Zamawiającego tworzą: Józef Dziki, Krzysztof Suchecki i Wojciech Kowalski.

Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy są: Jarosław Borkowski, Jerzy Pilimon i Magdalena Mac.

 

9. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi metodą

spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia, jakie wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga

złożenia następujących dokumentów:

 

a)    Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

b)    Oświadczenia o dysponowaniu niezbędnym potencjałem technicznym, finansowym i osobami zdolnymi do wykonania – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

c)    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

d)    Kopię aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego /jeżeli dotyczy/ – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 

1. Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia jako ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i pozostanie niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

 

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

3. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT,  jeśli występuje oraz wartość brutto.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

11. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

a) cena – 100,00%

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

12. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.

 

13. ODRZUCENIE OFERTY:

 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. zostanie złożona po terminie,
 3. będzie zawierała rażąco niską cenę,
 4. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 5. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 6. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 1. jest niekompletna,
 2. jest błędnie wypełniona.

 

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 

 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

 

 1. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

 

 1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY:

 

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie

podpisana umowa.

Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostanie zawarta w terminie do 2 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 

Załącznik nr 1– formularz oferty

Załącznik nr 2 -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4– oświadczenie o dysponowaniu kadrą i potencjałem technicznym

Załącznik nr 5– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych