Zachód regionu

Powiaty: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski, nidzicki, olsztyński, lidzbarski, szczycieński;

Hotel Anders, Stare Jabłonki, 
www.hotelanders.com.pl

Wschód regionu

Powiaty: kętrzyński, bartoszycki, mrągowski, giżycki, piski, ełcki, olecki, gołdapski, węgorzewski,

Hotel 'Zamek’, Ryn

 http://www.zamekryn.pl

 

TEMATYKA PRACY GRUP ROBOCZYCH

Blok 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1.         Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.         Czynniki psychologiczne i społeczne w kształtowaniu czynników pracy.
3.         Zasady i środki ochrony indywidualnej.
4.         Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.         Analiza okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
6.         Analiza i ocena ryzyka zawodowego.
7.         Zasady i metody szkolenia w zakresie BHP.

 

Blok 2 zarządzanie zrównoważonym rozwojem firmy
8.         Kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju
9.         Narzędzia wspierające zarządzanie różnorodnością w firmie
10.      Strategia zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność firmy
11.      Mapowanie strategii zarządzanie różnorodnością w firmie
12.      Kultura organizacyjna firm a zrównoważony rozwój
13.      Budowa modelu upowszechniania dobrych praktyk

 

Blok 3 zarządzanie potencjałem pracowniczym 
14. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
15. Kierowanie zasobami ludzkimi.
16. Przywództwo i przewodzenie w organizacji.
17. Narzędzia zarządzania potencjałem ludzkim.
18. Budowanie modelu upowszechniania dobrych praktyk.