Ponadnarodowy projekt nt. „Wymiany dobrych praktyk w obszarze CSR branży elektromaszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”.

 Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju firmy

 Zawartość merytoryczna

 

Numer sesji: I

(Sesja = 2 dni szkoleniowe)

Cele, jakie w ramach sesji zostaną osiągnięte:

Temat sesji: Kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju

————————————————————————————————————————–

Warsztaty oparte na studiach przypadku, ćwiczeniach i diagnostyce

Narzędzia i metody wykorzystywane w trakcie sesji: Wykład, dyskusja, moderowanie.

Szczegółowe cele, jakie w ramach sesji zostaną osiągnięte: Nabycie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju.

– Przywitanie uczestników – przedstawienie celów do zrealizowania na sesji, wypełnienie pre-testu

 

Treści merytoryczne sesji:

– Zrównoważony rozwój – co to takiego i dlaczego tak ważny.

– Obszary zrównoważonego rozwoju

– Pojęcia i definicje zarządzania różnorodnością.

– Zasady zarządzania różnorodnością; cele, definicje, zakres.

– Kluczowe instrumenty wspierające wdrażanie zasad zarzadzania różnorodnością w firmie

– Międzynarodowe i europejskie koncepcje zarządzania różnorodnością

– Narzędzia zarządzania różnorodnością

– Wskaźniki zarządzania różnorodnością

– Monitorowanie i raportowanie efektów zarządzania różnorodnością

– Zrównoważony rozwój a innowacje w firmie

– Rola instytucji publicznych oraz rządu w promowaniu zarządzania różnorodnością

– Problemy w definiowaniu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w firmie.

– Jaka strategia zrównoważonego rozwoju jest najważniejsza w danej sytuacji firmy?

– Źródła finansowania zarządzania różnorodnością w firmach

– Źródła informacji zarządzaniu różnorodnością w firmach

 

Ćwiczenie: CSR źródłem innowacji o dobrych praktykach

– Zrównoważony rozwój w Polsce – przykłady dobrych praktyk

– Zrównoważony rozwój na świecie – przykłady dobrych praktyk

 

Warsztat: Interesariusze zrównoważonego rozwoju, mapowanie Interesariuszy

– Identyfikacja Interesariuszy

– Dialog z Interesariuszami

– Jak osiągnąć konsensus w kwestii zrównoważonego rozwoju?

– Zakończenie spotkania, wypełnienie post-testu oraz ankiety ewaluacyjnej

————————————————————————————————————————–

Materiały wideo i artykuły

 

Ponadnarodowy projekt nt. „Wymiany dobrych praktyk w obszarze CSR branży elektromaszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”.

 

Zawartość merytoryczna

 

Numer sesji: II

(Sesja = 2 dni szkoleniowe)

Temat sesji: Narzędzia wspierające zarządzanie różnorodnością w firmie

————————————————————————————————————————–

Warsztaty oparte na studiach przypadku, ćwiczeniach i diagnostyce

————————————————————————————————————————–

 

Narzędzia i metody wykorzystywane w trakcie sesji: Wykład, dyskusja, moderowanie.

Szczegółowe cele, jakie w ramach sesji zostaną osiągnięte: Utrwalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie zrządzania zrównoważonym rozwojem w Polsce i z wybranych krajów. Poznanie metod wspierających zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Efekt: Nabycie umiejętności posługiwania się metodami w praktyce.

– Przywitanie uczestników – przedstawienie celów do zrealizowania na sesji, wypełnienie pre-testu

Treści merytoryczne sesji:

– Narzędzia diagnostyczne pomagające określić wymagania i priorytety

dla strategii zrównoważonego rozwoju (Analiza SWOT/TOWS)

– Narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarking)

– Zrównoważony rozwój nakierowany na wyniki

– Zrównoważony rozwój, jako oferta wartości

– Techniki innowacji w zakresie modelu biznesowego

– Myślenie o zrównoważonym rozwoju w kategorii funkcji (Analiza wartości).

– Jak mierzyć zrównoważony rozwój w firmie?

– Strategiczna karta wyników

– Equal Gender Index

 

Ćwiczenie

 

Warsztat:

– Zakończenie spotkania, wypełnienie post-testu oraz ankiety ewaluacyjnej

————————————————————————————————————————–

Materiały wideo

i artykuły

 

Ponadnarodowy projekt nt. „Wymiany dobrych praktyk w obszarze CSR branży elektromaszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”.

 

Zawartość merytoryczna

Numer sesji: III

(Sesja = 2 dni szkoleniowe)

 

Temat sesji: Strategia zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność firmy

————————————————————————————————————————–

Warsztaty oparte na studiach przypadku, ćwiczeniach i diagnostyce

————————————————————————————————————————–

Narzędzia i metody wykorzystywane w trakcie sesji: Wykład, dyskusja, moderowanie.

Szczegółowe cele, jakie w ramach sesji zostaną osiągnięte: Zapoznanie uczestników z procesem wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w firmie. Efekt: gotowy plan działania, świadomość kompleksowości działań, umiejętność identyfikowania szans i zagrożeń w poszczególnych obszarach.

– Przywitanie uczestników – przedstawienie celów do zrealizowania na sesji, wypełnienie pre-testu

 

Treści merytoryczne sesji:

– Czym jest strategia?

– Podstawa strategii (atrybuty)

– Dlaczego każda firma potrzebuje strategii zrównoważonego rozwoju?

– Jak konkurować za pomocą strategii zrównoważonego rozwoju?

– Konflikt interesów Interesariuszy w procesie formułowania

strategii zrównoważonego rozwoju firmy

– Strategia firmy, a strategia zrównoważonego rozwoju: jak zapewnić ich spójność?

– Rola konfliktu w wykreowaniu strategii zrównoważonego rozwoju

– Proces tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju

– Korzyści, szanse i zagrożenia związane z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju

– Instrumenty wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju

– Rozwój biznesu a zrównoważony rozwój.

 

Ćwiczenie 1: Identyfikacja wizji i misji CSR – studia przypadków

Warsztat 1: Formułowanie misji CSR dla firmy

 

– Zakończenie spotkania, wypełnienie post-testu oraz ankiety ewaluacyjnej

 

—————————————————————————————————————————————

Materiały wideo

I artykuły

 

Numer sesji: IV

Temat sesji:

Mapowanie strategii zarządzanie różnorodnością w firmie

 

Sesja = 2 dni szkoleniowe

————————————————————————————————————————–

Warsztaty oparte na studiach przypadku, ćwiczeniach i diagnostyce

————————————————————————————————————————–

Narzędzia i metody wykorzystywane w trakcie sesji: Wykład, dyskusja, moderowanie.

Szczegółowe cele, jakie w ramach sesji zostaną osiągnięte: Praca nad systemową koncepcją zarządzania różnorodnością w firmie. Efekt: Wstępny model upowszechniania dobrych praktyk zarządzania różnorodnością.

– Przywitanie uczestników – przedstawienie celów do zrealizowania na sesji, wypełnienie pre-testu

 

Treści merytoryczne sesji:

– Podstawa strategii (atrybuty)

– Rozrysowanie systemów czynności

– Strategia zarządzania różnorodnością w formie mapy

– Mapa strategii zarządzania różnorodnością oparta na strategicznej karcie wyników

– Identyfikacja luki we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju

na niższych poziomach organizacyjnych

– Jak sprawdzić czy strategia zarządzania zrównoważonym rozwojem się zdezaktualizowała?

– Jak zachować niezależność w ramach aliansu?

– Jak opracować zyskowną strategię zrównoważonego rozwoju?

– Klastery formułą dla zrównoważonego rozwoju (efekt synergii)

 

Ćwiczenie 1: Identyfikacja unikalnych czynności, które mają miejsce w firmie – studia przypadków

Warsztat 2: Autodiagnoza strategii firmy pod kątem ukonstytuowania optymalnej strategii zrównoważonego rozwoju dla Twojej firmy: rozpoznanie, interwencja, reakcja -Wybór strategii zrównoważonego rozwoju dla Twojej firmy.

– Zakończenie spotkania, wypełnienie post-testu oraz ankiety ewaluacyjnej

————————————————————————————————————————–

Materiały wideo

i artykuły

Numer sesji: V

Temat sesji:

Kultura organizacyjna firm a zrównoważony rozwój

 

Sesja = 2 dni szkoleniowe

————————————————————————————————————————–

Warsztaty oparte na studiach przypadku, ćwiczeniach i diagnostyce

————————————————————————————————————————–

– Przywitanie uczestników – przedstawienie celów do zrealizowania na sesji, wypełnienie pre-testu

 

Narzędzia i metody wykorzystywane w trakcie sesji: Wykład, dyskusja, moderowanie.

 

Szczegółowe cele, jakie w ramach sesji zostaną osiągnięte: Poznanie determinant konstytuujących kulturę organizacyjną firmy. Efekt. Zbudowanie profilu kultury organizacyjnej firmy.

Treści merytoryczne sesji:

– Jak budować kulturę organizacyjną, która wspiera zrównoważony rozwój?

– Rola mediów społecznościowych w popularyzowaniu zrównoważonego

– Media społecznościowe, jako źródło nowych innowacyjnych pomysłów

– Jak partycypować w świecie mediów społecznościowych i popularyzować własną strategię zarządzania równoważonym rozwojem?

 

– Zakończenie spotkania, wypełnienie post-testu oraz ankiety ewaluacyjnej

 

—————————————————————————————————————————————

Materiały wideo

i artykuły

 

Numer sesji: VI

Temat sesji:

 

Budowa modelu upowszechniania dobrych praktyk

(na podstawie indywidualnych charakterystyk firm biorących udział w projekcie)

Sesja = 2 dni szkoleniowe

————————————————————————————————————————–

Warsztaty oparte na studiach przypadku, ćwiczeniach i diagnostyce

————————————————————————————————————————–

Narzędzia i metody wykorzystywane w trakcie sesji: Wykład, dyskusja, moderowanie.

Szczegółowe cele, jakie w ramach sesji zostaną osiągnięte:

– Przywitanie uczestników – przedstawienie celów do zrealizowania na sesji, wypełnienie pre-testu

 

Treści merytoryczne sesji:

Warsztat:

– Zakończenie spotkania, wypełnienie post-testu oraz ankiety ewaluacyjnej

————————————————————————————————————————–

Materiały wideo

i artykuły

 

Dr Zygmunt Mietlewski – Akademia Morska w Gdyni