„Ideal Standard – Vidima” S.A. jest częścią „Ideal Standard International” –  wiodącego międzynarodowego przedsiębiorstwa, specjalizującego się w produkcji i sprzedaży innowacyjnych całościowych rozwiązań łazienek. Siedziba „Ideal Standard – Vidima” znajduje się w Sewliewie, gdzie usytuowano fabrykę ceramiki sanitarnej – największy w Europie  zakład produkujący zbrojenie sanitarne i jeden z największych na świecie. Centrum Dystrybucji obsługuje rynki z Europy Wschodniej i Zachodniej, Centrum Informatyki i Centrum Sprawozdawczości Finansowej, obsługujące pododdziały spółki w Europie i działalności handlowej w regionie wschodnio-europejskim. „Ideal Standard – Vidima” S.A. zatrudnia 3300 osób. To zatrudnienie plasuje firmę wśród największych pracodawców nie tylko w Sewliewie i w regionie, a także w całym kraju.

Korporacyjna odpowiedzialność socjalna (KSO) jest częścią całościowej strategii spółki. Główne strategiczne cele, określone w polityce zarządzania w zakresie KSO to:

  • Realizacja aktualnych wymogów bułgarskich i międzynarodowych dokumentów normatywnych w celu osiągnięcia wysokiej jakości wykonywanych czynności, ochrony interesów zatrudnionych pracowników w organizacji, przestrzegania oczekiwań społecznych i wymagań instytucji państwowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zachowania życia i zdrowia wszystkich zainteresowanych stron;
  • Monitorowanie i pomiar charakterystyki procesów, wpływających na środowisko, bezpieczeństwo, zdrowie ludzi i jakości wyrobów;
  • Zapewnienie systematycznego szkolenia w celu zwiększenia kwalifikacji zasobów ludzkich i stymulowania aktywności twórczej;
  • Ciągłe zwiększanie motywacji personelu i tworzenie świadomości firmowej w celu zaangażowania osobistego, zapewnienia jakości produkcji, zachowania zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy i zapobiegania zanieczyszczeniom;
  • Ciągła poprawa warunków pracy poprzez minimalizację ryzyka wystąpienia chorób i wypadków w miejscu pracy;
  • Optymalizacja zużycia energii i zasobów naturalnych;
  • Redukcja generowanych odpadów i ich właściwe wykorzystanie i unieszkodliwianie;
  • Optymalizacja procesów za pomocą systemów Ideal Way, 5S, Lean Manufacturing i innych;
  • Wspieranie opieki zdrowotnej, sportu, kultury i edukacji w regionie.

Konkurencyjność firmy osiągana jest nie tylko poprzez utrzymanie wysokiego poziomu urządzeń technologicznych, lecz także poprzez doskonalenie kwalifikacji personelu. Jest to realizowane za pomocą rozwiniętego systemu szkoleń w różnych dziedzinach. Każdego roku organizowane są programy szkoleniowe dla personelu w różnych dziedzinach – cechy osobiste, umiejętności zawodowe i techniczne, bezpieczeństwo pracy i środowiska naturalnego, efektywność organizacji, szkolenia językowe, umiejętności komputerowe. Jedną z najlepszych praktyk szkoleniowych jest projekt „Wewnętrzni nauczyciele”, którego celem jest organizowanie i prowadzenie szkoleń dla zwiększenia kwalifikacji osób poprzez wykorzystanie zasobów wewnętrznych. Projekt ten został rozpoczęty w 2006 roku z 20-oma wewnętrznymi nauczycielami. W 2011 roku liczba wewnętrznych nauczycieli wynosiła 54 osoby. Biorąc pod uwagę fakt, iż w ciągu ostatniego roku przeprowadzili oni szkolenia z 51 tematów w 200 sesjach szkoleniowych, w których brało udział ponad 2200 osób. W 2006 roku projekt „Wewnętrzni nauczyciele” wygrał nagrodę Bułgarskiego Forum Liderów Biznesowych w kategorii „Inwestor w Kapitał Ludzki”. W 2011 roku w zakładzie ceramiki została stworzona „Szkoła jakości” – system wewnętrznych szkoleń, związany z procesem produkcyjnym, którego celem jest utrzymanie i zwiększanie kwalifikacji technicznych osób zatrudnionych w produkcji. Corocznie organizowane są także programy liderskie dla rozwoju menedżerów.

W każdym roku stosuje się procedurę oceny wydajności pracowników na wszystkich szczeblach. Dla zespołu kierowniczego i administracyjnego określane są indywidualne cele i plany rozwoju. Różnorodność struktur biznesowych w przedsiębiorstwie umożliwia profesjonalną realizację i rozwoj kariery personelu w różnych dziedzinach.

Utrzymanie stosunków partnerskich z liceami zawodowymi w Sewliewie zapewnia przypływ przyszłych kadr w przedsiębiorstwie. Uczniowie z klas specjalistycznych z Zawodowego liceum ceramiki i produkcji mebli, Zawodowego liceum mechaniki i elektrotechniki, Zawodowego liceum Inżynierii mechanicznej i transportu mają przeprowadzane lekcje w realnych produkcyjnych warunkach. Ponadto, w okresie wakacyjnym organizowany jest program stażowy, w którym studenci z renomowanych wyższych uczelni pracują w ramach projektów w różnych działach firmy. Program stażowy umożliwia młodym i ambitnym osobom zapoznanie się ze sposobami pracy w przedsiębiorstwie i zdobycie doświadczenia, które pomoże im w zastanowieniu się nad ich przyszłym rozwojem. Tegoroczny program stażu letniego organizowany jest po raz szósty. Do tej pory w programie zaangażowano 160 studentów z różnych krajowych i zagranicznych wyższych uczelni. Niektórym proponowane jest stałe miejsce pracy w przedsiębiorstwie.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest jednym z najważniejszych priorytetów firmy. W „Ideal Standard – Vidima” S.A. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Oprócz tego, stosujemy najlepsze praktyki, które zapewniają ciągłą poprawę warunków pracy. W wyniku procesów, wprowadzonych w tym kierunku, wypadki zostały zmniejszone do minimum. Wielokrotnie zostaliśmy wyróżnieni nagrodami korporacyjnymi za najlepsze wyniki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. W marcu tego roku 2 nasze zakłady ponownie zostały wyróżnione za kolejne milion godzin pracy bez zarejestrowanego wypadku.

W 2007 roku została zorganizowana kampania dla bezpieczeństwa w pracy pod hasłem „Pracuj bezpiecznie! Ty jesteś jedyny!”, w której pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzieli na pytanie, dlaczego pracują bezpiecznie, a najlepsze pomysły zostały umieszczone w kalendarzu bezpieczeństwa. Zwycięzcy w konkursie na najlepszy pomysł związany z bezpieczeństwem, zostali ogłoszeni na  tablicach informacyjnych w firmie.

Okresowo organizowane są także kampanie „Palenie albo zdrowie – wybierz sam”, których celem jest zmniejszenie palenia wśród pracowników o 0,5%.

W ostatnich latach organizowane są coroczne szkolenia, związane z bezpieczeństwem w pracy dla całego personelu.

W XXI wieku odpowiedzialne traktowanie ochrony środowiska i zasobów naturalnych jest niezwykle ważne. W dalszym ciągu inwestujemy w sprzęt i systemy zarządzania odpadów i eliminacji szkodliwych emisji. Naszym priorytetem jest produkcja z uniknięciem zanieczyszczenia przyrody.

Każdego roku opracowywane są plany monitoringu wewnętrznego, zgodne z wymaganiami wydanych kompleksowych pozwoleń. Pomiary są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria w ramach umów. Wśród nich badane są woda, powietrze, hałas, gleba, odpady.

Corocznie wykonywana jest pełna analiza generowanej ilości odpadów. W ramach umowy część odpadów produkcyjnych jest przekazywana firmom posiadającym wymagane dokumenty, a druga część jest deponowana w miejskim śmietnisku. Prowadzony jest rejestr niekorzystnych oddziaływań na środowisko. Przynajmniej raz w roku dokonywana jest ocena różnych aspektów środowiska naturalnego według zatwierdzonej metodologii. Oceniane są także aspekty środowiska naturalnego w sytuacjach awaryjnych. Corocznie opracowywane i realizowane są Programy zmniejszenia wykorzystania surowców energii.

Utworzone zostały Komisje zarządzania środowiskiem, które rozwiązują bieżące problemy oraz nadzorują realizację planu monitorowania i programu ochrony środowiska naturalnego.

5 czerwca 2012 roku 2 zakłady z Sewliewa otrzymały nagrodę RIOSW –W.Tarnowo za ich wkład w ochronę środowiska w kategorii „Przestrzeganie wymogów ekologicznych poprzez stosowanie ustawodawstwa bułgarskiego dotyczącego środowiska naturalnego”

W czerwcu tego roku firma „Ideal Standard – Vidima” wygrała nagrodę „Najbardziej zielone przedsiębiorstwo” na rok 2011 w sektorze „Przemysł, sektor produkcyjny i zarządzanie odpadami” w Krajowym konkursie b2b Media.

Osiągnięcia „Ideal Standard – Vidima” przyczyniają się do dobrobytu zatrudnionych osób, a także ludzi w całym regionie. Spółka jest członkiem stowarzyszenia biznesowego „Sewliewo XXI wiek”. Wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej jest aktywny udział i wsparcie różnych dziedzin życia społecznego – edukacja, opieka zdrowotna, sztuka, kultura, sport. Niektóre instytucje i organizacje w województwie wspierane przez nas to Centrum językowe „Vidima”, Galeria „Vidima”, Klub kreatywny „Vidima”, Art-Centrum „Vidima”, Narodowe centrum kultury „Rozwój” – Sewliewo i inne. Firma przeznacza także środki na cele charytatywne – zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego dla Wieloprofilowego szpitala aktywnego leczenia <<dr S.Hristov>>, wsparcie Centrum rehabilitacji i integracji społecznej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, sierociniec „Welika i Georgi Chenchevi: i inne.

Corocznie „Ideal Standard – Vidima” uczestniczy w Dniu publicznego zaangażowania w Sewliewo. W tym roku wkład firmy wiążę się z darowizną wyrobów sanitarnych i z finansowaniem działalności remontowej węzłów sanitarnich dla publiczności w Hali Sportowej „Dan Kolov” w Sewliewo.

Pomyślny rozwój „Ideal Standard International” w Sewliewie jest sumą  ciężkiej pracy, ambicji i zaangażowania wszystkich pracowników i jednostek funkcjonalnych oraz zmotywowanego zespołu kierowniczego.

Daje to pewność dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, jako wiodącego i konkurencyjnego producenta całościowych rozwiązań produkcji łazienek.

PDF Wersja bułgarska