W dniach 5 – 9 czerwca 2013 odbyła się wizyta bilateralna w Bułgarii w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii”. W wizycie bilateralnej wzięli udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele związków zawodowych z terenu Warmi i Mazur, którzy brali udział w projekcie.

  W dniu pierwszym odbyła się konferencja podczas której strony Polska i Bułgarska wymieniała się dotychczas wypracowanymi rezultatami projektu. Stronę Bułgarską reprezentowali m.in.:

  • Ilia Keleszew – przewodniczący Bułgarskiej Izby Branżowej branży elektromaszynowej
  • Stefka Primowa – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych z branży maszynowej, należących do konfederacji  „Podkrepa”
  • Mira Ciprianowa – naczelnik odziału „Partnerstwa Społecznego” Ministerstwa Gospodarki i Energetyki
  • Reni Petkova – sekretarz Rady Społecznej Współpracy branży maszynowej MGiE

Mira Ciprianowa zaprezentowała rozwiązania CSR przyjęte w latach 2009-2013 w MŚP na terenie Bułgarii. Stefka Primowa omówiła dotychczasowe doświadczenia we współpracy z firmami w zakresie CSR.  Eksperci strony Polskiej przedstawili wypracowane narzędzia, modele i  programy uzyskane podczas prac grup roboczych. Ilia Keleszew przedstawił sposób prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi na temat warunków pracy. Wypracowane rezultaty są umieszczane w corocznych zapisach obowiązujących obydwie strony.

W kolejnych dniach odbyły się wizyty studyjne podczas których przedstawiciele przedsiębiorców z Polski wymienili się przykładami dobrych praktyk z przedsiębiorcami z Bułgarii. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje zawierające rozwiązania z zakresu budowania relacji z pracownikami oraz db z zakresu BHP. Grupa związkowców z Polski i Bułgarii porównała sposoby prowadzenia negocjacji w zakładach pracy oraz zawierania umów zakładowych i ponad zakładowych.

 

Kategoria: CSR