W dniach 1-2 Grudnia 2012 r. w Worlinach, odbyła się pierwsza sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”. Celem grup roboczych, składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców w okresie od listopada 2012 do maja 2013 jest wypracowanie skutecznych modeli upowszechniania dobrych praktyk CSR oraz pilotażowych modeli wdrażania CSR dla konkretnych firm.

Dzień 1

   Pierwszy dzień sesji poświęcony był wprowadzeniu w tematykę projektu. Sesję otworzył prezes Fundacji „ISOO” Krzysztof Makowski, przedstawił uczestnikom szczegółowe cele i plan sesji grup roboczych. Uczestników powitał również Kanclerz Olsztyńskiej Loży BBC Wiesław Łubiński który brał czynny udział w pracach grup roboczych. Kolejnym etapem sesji było zrealizowanie trzech modułów poświęconym zagadnieniom: zrównoważonego rozwoju, zarządzania potencjałem pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach ostatniego panelu przeprowadzono dyskusję moderowaną oraz przedstawiono uczestnikom prezentację dot. celów projektu. Za realizację modułów odpowiedzialni byli eksperci Fundacji „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”.

Zrównoważony rozwój – Dr. Zygmunt Mietlewski

Zarządzanie potencjałem pracowników – Dr Bogdan Tchórz

Bezpieczeństwo i higiena pracy –  Mgr Łukasz Różankowski

Fotorelacja:

    

Dzień 2

   Dzień drugi składał się z wykładów, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń diagnostycznych z podziałem na trzy grupy przypisane do tematyki modułów omówionych w dniu pierwszym.

Celem grupy ds. zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez dr. Zygmunta Mietlewskiego było utrwalenie wiedzy na temat rozwoju zrównoważonego oraz zapoznanie uczestników z teorią interesariuszy. Zapoznanie z dobrymi praktykami CSR w Polsce i na świecie (ze szczególnym uwzględnieniem Bułgarii) w przemyśle elektromaszynowym oraz przeanalizowanie procesu tworzenia i wdrażania strategii CSR w przedsiębiorstwie.

Cele grupy ds. zarządzania potencjałem pracowników prowadzonej przez dr. Bogdana Tchórza:

  •  zdiagnozowanie stanu wiedzy wśród uczestników na temat współczesnych celów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  •  zdiagnozowanie stanu wiedzy wśród uczestników na temat przyczyn podejmowania pracy zarobkowej oraz oczekiwań pracowników wobec pracodawców wynikających z wzajemnych stosunków w pracy
  •  dokonanie analizy i weryfikacji korzyści, na podstawie zebranego materiału,  dla procesów biznesowych uwzględniających partnerskie stosunki w pracy.

Cele grupy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonej przez mgr. Łukasza Różankowskiego:

  •  wprowadzenie do tematyki bhp oraz zdiagnozowanie stanu wiedzy wśród uczestników na temat ergonomicznych warunków pracy
  •  zaprezentowanie dobrych praktyk CSR ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dot. bhp.

Dzień zakończył się spotkaniem z udziałem wszystkich grup na którym zostały omówione wnioski oraz rozwiązania opracowane przez poszczególne grupy a także omówiono tematy i zagadnienia które będą omawiane na kolejnych sesjach.

Fotorelacja:

Kategoria: CSR