W dniach 12-13 stycznia 2013 r. w Worlinach, odbyła się druga sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”. Celem grup roboczych, składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców w okresie od listopada 2012 do maja 2013 jest wypracowanie skutecznych modeli upowszechniania dobrych praktyk CSR oraz pilotażowych modeli wdrażania CSR dla konkretnych firm.

 

Dzień I

Sesję otworzył prezes Fundacji „ISOO” Krzysztof Makowski. Przedstawił plan sesji grup roboczych. Poszczególni specjaliści przypomnieli wypracowane na poprzednim spotkaniu propozycje, przytoczyli listę stawianych problemów, a także określili cele jakie planują zrealizować w trakcie drugiej sesji.

Kolejnym etapem sesji była praca w grupach, stworzonych na poprzednim spotkaniu. Zajmowano się zagadnienieniami: zrównoważonego rozwoju (grupa dr Zygmunta Mietlewskiego), zarządzania potencjałem pracowników (grupa dr Bogdana Tchórza) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (grupa mgr Łukasza Różankowskiego).

Grupa dr Zygmunta Mietlewskiego pracowała nad koncepcją granicy roszczeń. Uczestnicy sesji wyszli z założenia, że zarówno pracodawca jak i pracownik, muszą mieć wiedzę na temat funkcjonowania firmy w gospodarce. Umożliwia to bowiem dialog, który staje się bardziej racjonalny. Sprawia, że obydwie strony lepiej rozumieją swoje potrzeby, ale mogą na nie spojrzeć z szerszej perspektywy.

Grupa dr Bogusława Tchórza postawiła sobie za cel znalezienie obszarów, w których możliwy jest dialog partnerski pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Dyskutowano również na temat korzyści jakie mogą płynąć z nawiązania takiego dialogu w poszczególnych obszarach.

Grupa mgr Łukasza Różankowskiego zajęła się szeregiem ważnych zagadnień

  • szkolenie nowych pracowników i funkcja mentora w tym procesie
  • stanowisko pracy, atmosfera, estetyka
  • odzież ochronna, normy, testowanie
  • zdrowie pracowników: badania okresowe, karty zdrowia, ułatwiające dostęp do specjalistów, karty sportowe
  • nowe technologie, zmniejszające zanieczyszczenie środowiska
  • wypalenie zawodowe

Mgr Różankowski przytoczył również przykłady dobrych praktyk, które zostały wprowadzone w bułgarskich firmach. Grupa zastanawiała się czy takie rozwiązania udałoby się zaszczepić na gruncie polskim.


 

Dzień II

W drugim dniu sesji kontynuowano pracę w grupach nad postawionymi w dniu poprzednim problemami. Sesję zakończyło spotkanie wszystkich grup, które podsumowały wyniki swoich prac. Przedstawiono również czym będą się zajmować na dalszych spotkaniach.

Grupa dr Zygmunta Mietlewskigo opracowywała koncepcję granicy roszczeń. Grupa planuje stworzyć narzędzie, które pozwoli przekonać pracodawcę, że zastosowanie wypracowanych rozwiązań pozwoli na uzyskanie konkretnych korzyści.

Grupa dr Bogusława Tchórza określiła obszary, w których możliwy jest dialog partnerski pomiędzy pracownikiem a pracodawcą:

  • polityka kadrowa
  • strategia firmy
  • sytuacja finansowa
  • wizerunek firmy

Na następnych spotkaniach grupa planuje zająć się zależnościami pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych grup, a także wyodrębnić wzajemne roszczenia. Pozwoli to na wypracowanie dobrych praktyk w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Grupa mgr Łukasza Różankowskiego przedstawiła szereg zagadnień jakie poruszyła do tej pory. Na następnej sesji planuje zająć się wypracowywaniem dobrych praktyk w omówionych już obszarach.


 

Kategoria: CSR