„M+S Hidraulik” S.A. jest wiodącym producentem orbitalnych silników hydraulicznych o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości obrotowej, hydrostatycznych układów serwosterowania, zaworów, hamulców i ich akcesoriów.

Przedsiębiorstwo ma 49-letnią historię. Jakość wyrobów wyprodukowanych przez firmę jest na światowym poziomie, co zostało potwierdzone poprzez uzyskaną normę ISO 9001:2008. Przedsiębiorstwo jest jednym  z pierwszych w Bułgarii, które uzyskało certyfikat jakości ISO 9001 z 1995 roku. Produkcja przedsiębiorstwa posiada certyfikat GOST o zgodności produkcji i z powodzeniem jest realizowana w Rosji i krajach WNP.

Korporacyjne strategiczne zarządzanie „M+S Hidraulik” S.A. nie jest ograniczone do wspólnych prawnych i konwencjonalnych wymagań, wspiera ono stabilność gospodarczą, dąży do podnoszenia standardów rozwoju społecznego, ochrony środowiska i poszanowania podstawowych praw pracowników w firmie , jednocześnie podejmuje otwarte zarządzanie i daje szansę profesjonalnego rozwoju zatrudnionych osób. Wprowadzone i certyfikowane systemy OHSAS 18001: 2007 i ISO 14001: 2004 przedstawiają świadome kroki w kierunku poprawy i utrzymania KZS w firmie.

Naczelna zasada „M+S Hidraulik” S.A.: Zasoby ludzkie są najcenniejszym zasobem firmy

Obecnie „M+S Hidraulik” S.A. zapewnia ponad 1000 miejsc roboczych, zatrudniając pracowników z Kazanłyku i okolicy. W firmie została opracowana i wdrożona polityka zarządzania zasobami ludzkimi i strategiami ich rozwoju. Wydajność pracowników oceniana jest poprzez porównanie jej do ustalonych norm oraz potrzeb rozwoju i szkolenia pracowników.

W przedsiębiorstwie zostały opracowane także wewnętrzne regulaminy płacowe w celu osiągnięcia sprawiedliwej i uczciwej zapłaty, zgodnej z kwalifikacjami i osobistego zaangażowania każdego pracownika. Pracownikom jest oferowana możliwość długofalowego rozwoju kariery, która odbywa się poprzez plany szkoleniowe mające na celu:

 • Podniesienie poziomu wydajności pracowników;
 • Zapewnienie kompetencji, satysfakcji i zaangażowania na wszystkich szczeblach;
 • Motywowanie personelu przedsiębiorstwa.

Aby zapewnić firmie wysoko wykwalifikowane i kompetentne kadry, przedsiębiorstwo inwestuje długoterminowo w kształcenie i podnoszenie kwalifikacji młodego pokolenia. Realizowane są inicjatywy mające na celu przyciągnięcie i motywowanie młodych ludzi do podjęcia pracy w „M+S Hidraulik” S.A. i w tym kierunku utrwalane są następujące praktyki : organizowanie warsztatów w szkołach licealnych i uczelniach wyższych, gdzie prezentowane są możliwości podjęcia pracy, warunków pracy, rozwój kariery w firmie, pomoc uczniom i studentom na uniwersytetach technicznych poprzez umowy stypendialne, finansowanie szkoleń policealnych, udział w seminariach, kursach i innych formach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W celu dalszego szkolenia pracowników dobrą praktyką firmy jest zapewnienie im płatnego urlopu, a także finansowanie kosztów szkolenia. Wykorzystywane są możliwości programów operacyjnych w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników oraz podniesienia kwalifikacji bezrobotnych poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych mających zastosowanie w firmie. Ponad 100 pracowników z „M+S Hidraulik” S.A. podniosło swoje kwalifikacje za pomocą programu szkoleń oferowanych przez „Аз мога” („Ja potrafię”) i „Аз мога повече” („Ja potrafię więcej”) w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” na lata 2007-2013. Kontynuowana jest realizacja projektu „Tworzenie miejsc pracy dla młodzieży poprzez zapewnienie możliwości podjęcia stażu”. Za pomocą tego projektu trzech stażystów zostało zatrudnionych na okres 6 miesięcy, co pozwala młodym specjalistom rozpoczęcie kariery, jednocześnie zdobywając doświadczenie w ramach zakończonej specjalizacji i rozwijając swoje umiejętności zawodowe. Kierując się ideą zwiększenia kwalifikacji i motywacji kadr w przedsiębiorstwie, „M+S Hidraulik” S.A. ubiega się o bezzwrotne dofinansowanie za pomocą procedury „Społeczne innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” na lata 2007-2013, mając na uwadze, iż projekt ten jest zatwierdzony i trwa proces jego realizacji.

Przedsiębiorstwo jest jednym z 10 istotnych firm dla projektu rozwoju i wdrożenia modeli kompetencyjnych oceniających siły robocze przy produkcji maszyn w kraju.

Wyżej wymienione działania mają na celu wzrost jakości siły roboczej, rozwój wiedzy osobistej i umiejętności wszystkich pracowników, polepszenie produktywności, ciągłości w zatrudnieniu, odpowiadającej nowym wyższym wymaganiom w miejscu pracy.

M+S Hidraulik” S.A. podejmuje systematyczne działania zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zarząd corocznie zatwierdza program wdrożenia środków na rzecz poprawy środowiska pracy. Na posiedzeniach Komisji Warunków Pracy omawianych jest szereg kwestii związanych ze środowiskiem pracy, zapobieganiem potencjalnym zagrożeniom w procesie pracy, odzieżą roboczą itd., składane są umotywowane propozycje podjęcia określonych działań przez kierownictwo. Zapewniane są świadczenia zdrowotne dla zatrudnionych.

Firma nie ogranicza się tylko do wdrożenia obowiązkowych wymagań normatywnych. Realizuje również ukierunkowane wsparcie dla swoich pracowników i ich rodzin, zapewniając:

 • Środki pokrywające koszty transportu;
 • Bony żywnościowe i posiłki podawane w bufecie po preferencyjnych cenach;
 • Środki na leczenie i zakup leków;
 • Nieodpłatne korzystanie z siłowni, sauny, sali sportowej i boiska piłkarskiego;
 • Korzystanie z Centrum medycznego, darmową opiekę stomatologiczną, darmowe badania okulistyczne i neurologiczne;
 • Bezpłatne dodatkowe nieobowiązkowe profilaktyczne badania;
 • Bezpłatne korzystanie z morskich i górskich ośrodków rekreacyjnych przez pracowników i ich rodziny;
 • Świadczenia pieniężne dla młodych małżeństw;
 • Świadczenia pieniężne dla rodzin kobiet pracowników w trudnej sytuacji finansowej;
 • Odpowiednie warunki pracy dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących;
 • Wydarzenia sportowe i kulturalne dla pracowników w przedsiębiorstwie.

Efektywny społeczny dialog kierownictwa firmy ze związkami zawodowymi KT „Podkrepa” (Konfederacja Pracy „Wsparcie”) i KNSB (Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych w Bułgarii) i aktualna zbiorowa umowa pracy wspierają realizację i doskonalenie najlepszych praktyk w zakresie Korporacyjnej odpowiedzialności społecznej dla pracowników, a także ich rodzin i ogólnie dla województwa.

Strategia rozwoju „M+S Hidraulik” S.A. jest całkowicie ukierunkowana na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju firmy, który jest realizowany za pośrednictwem bardziej konkurencyjnej produkcji, modernizacji procesów i urządzeń technologicznych, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i inwestowania w energooszczędną technologię. Przy wyborze nowej technologii, która ma być wdrożona, firma bierze pod uwagę także wpływ, jaki będzie miała na środowisko naturalne oraz środowisko i bezpieczeństwo pracy.

Aby osiągnąć te cele „M+S Hidraulik” S.A. opracowało i z powodzeniem kandyduje do trzech projektów o łącznej wartości prawie 16 mln bułgarskich lewa w Programie Operacyjnym „Rozwój konkurencyjności gospodarki bułgarskiej” na lata 2007-2013.

Projekt wdrożenia nowego technologicznego sprzętu w „M+S Hidraulik” S.A. został zakończony zaś projekt technologicznej modernizacji i odnowienia jest w procesie realizacji.

Zrównoważony rozwój ekologiczny to kolejna zasada w zarządzaniu „M+S Hidraulik” S.A.

Rozbudowywany jest system monitorowania wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Zbierane są dokładne dane ilościowe na temat wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, prowadzone są statystyki wytwarzanych odpadów, wykorzystanej wody, energii itp.

Odpady przeznaczane są do przetworzenia i recyklingu przez wyspecjalizowane licencjonowane firmy. Podejmowane są działania mające na celu przywrócenie i ochronę środowiska naturalnego a w razie potrzeby, zanieczyszczone tereny są rekultywowane.

Podjęte są konkretne kroki w celu zachowania zasobów naturalnych i zwiększenia efektywności energetycznej. Wybudowany jest system podgrzewania wody przeznaczonej dla gospodarstw domowych za pomocą panelów słonecznych, a dla celów przemysłowych wykorzystywane są własne ujęcia wody. W „M+S Hidraulik” S.A. hale produkcyjne ogrzewane są za pomocą ogrzewania gazowego.

W przyszłości będzie realizowany także projekt „Wdrożenie energooszczędnych technologii w „M+S Hidraulik” S.A.” w ramach procedury „Inwestycje zielonego przemysłu”.

„M+S Hidraulik” S.A.” wspiera także działania społeczne. Realizowane są dotacje dla szkół. Finansowane są instytucje w sferze kultury, a także indywidualne wydarzenia – występy lokalnego teatru, święto róży itd. Wybudowany został parking publiczny sfinansowany ze środków firmy.

PDF Wersja bułgarska